نسخه چاپي

کمیسیون زیربنایی و تولیدی برگزار کرد:

ششمین نشست تخصصی بررسی پروژه تحقیقاتی "ارزیابی راهبردی سیاستهای کلی کشاورزی"

ششمین جلسه ارائه پروژه تحقیقاتی" ارزیابی سیاستهای کلی کشاورزی" با موضوع بررسی میزان تحقق سیاست پنجم با حضور رییس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رؤسا و دبیران کمیته های تخصصی مربوطه و مجری طرح در روز شنبه ششم مهرماه با محوریت فعالیتهای کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع؛ در این جلسه  ابتدا مجری پروژه ضمن تفسیر سیاست پنجم با عنوان "‌ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید "، به اجمال فرآیند ارزیابی، جمع آوری داده های و آمار مرتبط و چالشهای موجود در این خصوص را تشریح نمود. سپس ضمن تبیین شاخصهای کیفی و کمی منبعث از سیاست پنجم به تفسیر آنالیزهای انجام شده داده ها و نمودارهای این شاخصها پرداخت.

در بخش دوم این جلسه مجری طرح ضمن تشریح اهداف کمی منبعث از این بند از سیاستها با ارائه ویژه داده ها و نمودارهای مربوط به نماگر "توسعه فعالیت‌های ارتقاء بهره‌وری نهاده های کشاورزی" به تفصیل سهم این تحقیقات در "افزایش راندمان آبیاری و ارتقاء شاخص‌بهره‌وری آب، ارتقاء شاخص بهره‏ وری نیروی کار، شاخص بهره‌وری سرمایه و شاخص بهره‌وری انرژی " در کشور پرداخت. در این راستا مدعوین به طرح سؤولات، ابهامات و نظرات موافق، مخالف و نقطه نظرات کارشناسی اقدام نمودند.

در این نشست ضمن تأکید بر "ارتقاء بهرهوری" و "اصلاح الگوی کشت" به عنوان راههای گریز از مناقشات این بخش بر "ارتقاء نقش بهرهوری آب درGDP (تولید ناخالص داخلی)" از وضعیت موجود به متوسط جهانی این شاخص و نهایتاً "تعیین تکلیف مالکیت منابع آب" به ویژه منابع زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع ملی تأکید ویژه شد.

رئیس کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جهت تکمیل این ارائه با تفکیک حوزه‌های تأمین و مصرف آب و تشریح تشتت و تناقض متولیگری این دو حوزه، ضمن بیان ارزش واقعی منابع آب کشور و مختصری از اقدامات قابل توجه صورت گرفته در زمینه "توسعه فعالیت‌های ارتقاء بهره‌وری نهاده های کشاورزی"، به ضعف کشور در بهرهبرداری اقتصادی از منابع آبی، پایین بودن راندمان تولید به ازای واحد آب مصرفی و ضعف مضاعف در تولید محصولات کشاورزی اقتصادی واجد قدرت رقابت با قیمتهای جهانی اقدام نمود.

ایشان نظر به کفایت بررسیها، آسیب‌شناسی و شناخت نقاط ضعف و قوت، پژوهشها و فعالیتهای انجام شده در سنوات گذشته به نیاز کشور به اصلاح نگاه مدیریتی، طرح و برنامه های تحول محور، دانشبنیان و مبتنی بر فنآوریهای نوین و مردم محور و مستند به سیاستهای اقتصاد مقاومتی جهت برونرفت از چالشهای پیشرو تأکید مجدد فرمودند.  

در نهایت مهندس میرسلیم رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن جمعبندی نظرات طرحشده به بیان ملاحظاتی در خصوص ضرورت حفظ و احیاء روشهای سنتی تأمین آب پرداختند. بر این اساس در این نشست مقرر شد کمیته کشاورزی، آب و منابع طبیعی با باز تعریف پروژه تحقیقاتی در راستای ارزیابی ویژه این بند از سیاستها، ضمن رعایت و توجه به نقطه نظرات کارشناسی طرح شده در این نشست در گزارشی جامع و مجزا به "تحلیل ریشه های عدم تحقق بند پنجم از سیاستهای کلی کشاورزی" اقدام مضاعف نماید.

  • تاریخ درج خبر :
  • سه شنبه ٩ مهر ١٣٩٨ - ١٨:٠٨
  • کد خبر :
  • ١٠٣٤

خروج