نسخه چاپي

درکارگروه تدوین شاخص‌های نظارتی سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت

تصویب 31 شاخص نظارتی سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر

کارگروه تدوین شاخص‌های نظارتی سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر، تعداد 31 شاخص پیشنهادی را پس از بررسی و تبادل نظر تصویب کرد.

 

 به گزارش اداره کل روابط عمومی مجمع، در تداوم بررسی شاخص های پیشنهادی برای نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر جلسات 15 الی 19(پنج جلسه) کارگروه مربوطه؛ در مورخ دوم دیماه 1398 در دو نوبت صبح و یک نوبت بعد از ظهر و همچنین در نهم دیماه1398 در دو نوبت صبح با حضور اعضای کارگروه  مشتمل بر نمایندگان دستگاه¬های ذیربط و کارشناسان و فرهیختگان مستقل برگزار شد.

در این جلسه با بررسی شاخص های پیشنهادی در نهایت تعداد 31 شاخص در موضوعات ذیل به تصویب رسید. 

1.        « مقدار برآوردی تولید غیرقانونی مواد مخدر، روان گردان و  پیش‌سازها در داخل کشور به تفکیک نوع ماده»

2.        « مقدار برآوردی تولید غیرقانونی مواد مخدر، روان گردان و  پیش‌سازها در کشورهای منطقه و جهان به تفکیک نوع ماده »

3.        « مقدار برآوردی سطح کشت غیرقانونی گیاهان مخدر و روان‌گردان در کشورهای منطقه و جهان  به تفکیک نوع»

4.        « تعداد گلخانه‌های شناسایی و امحاء شده کشت گیاهان مخدر و روان گردان در کشور  به تفکیک نوع»

5.        «وضعیت نگرش به ارتکاب جرائم مواد مخدر و روان¬گردان در جمعیت 64-15 سال  کشور به تفکیک جنسیت، نوع مواد و محیط های هدف» 

6.        «برآورد نرخ بروز مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین جمعیت 64-15 سال به تفکیک وضعیت جمعیت شناختیو نوع ماده»

7.        « برآورد نرخ بروز مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده »

8.        « برآورد نرخ بروز مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین دانشجویان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده»

9.        « برآورد نرخ بروز مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین شاغلین به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و  نوع ماده» 

10.      « برآورد نرخ بروز مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین کارگران به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و  نوع ماده» 

11.      «برآورد نرخ بروز مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین زنان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

12.      «وضعیت میل به مصرف مواد مخدر و روان گردان در جمعیت 64-15 سال  کشور به تفکیک جنسیت، نوع مواد و محیط های هدف»

13.      «وضعیت میل به ارتکاب جرائم مواد مخدر و روان گردان در جمعیت 64-15 سال  کشور به تفکیک جنسیت، نوع مواد و محیط های هدف»

14.      «برآورد نرخ شیوع مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین جمعیت 64-15 سال به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

15.      «برآورد نرخ شیوع مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان در بین دانش‌آموزان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده»

16.      «برآورد نرخ شیوع مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان در بین دانشجویان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده»

17.      «برآورد نرخ شیوع مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان در بین شاغلین به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده»

18.      «برآورد نرخ شیوع مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان‌گردان در بین کارگران به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده»

19.      «برآورد نرخ شیوع مصرف غیرقانونی مواد مخدر و روان گردان در بین زنان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

20.      «برآورد نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین جمعیت 64-15 سال به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

21.      «برآورد نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

22.      «برآورد نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روان¬گردان در بین دانشجویان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

23.      «برآورد نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین کارگران به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

24.      «برآورد نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین شاغلین به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

25.      «برآورد نرخ بروز اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین زنان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

26.      «برآورد نرخ شیوع اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین جمعیت 64-15 سال به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

27.      «برآورد نرخ شیوع اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان به تفکیک وضعیت جمعیت شناختی و نوع ماده

28.      «برآورد نرخ شیوع اعتی

 

  • تاریخ درج خبر :
  • يکشنبه ٢٢ دی ١٣٩٨ - ١٢:٥٥
  • کد خبر :
  • ١١٢١

خروج