پژوه هش های کمیسیون :

  • کمیسیون اقتصاد کلان،بازرگانی و اداری

- تبیین حضور بهینه مردم در اقتصاد

  •  کمیسیون سیاسی،دفاعی و امنیتی

- تدوین سیاست جامعه امن

 

پژوهش های کمیته :

  • کمیته خاص بانوان و جوانان:

- چالشهای حقوقی در امور جوانان

  • کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر

- تحلیل روند وضعیت مصرف مواد مخدر