کمیته ها
  •  نخبگان ، قومیت ها و خرده فرهنگ ها
  • آموزش و تبلیغ سند چشم انداز
  • پیگیری تحقق سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام
  • امور مناطق و استان ها